Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 14/9

Tài chính công khai ngày 14/9

Tổng số trẻ báo ăn 300 trẻ
+ Điểm Trung tâm: 204 trẻ
+ Điểm Đồng cấm: 74 trẻ
+ Điểm Vân động: 22 trẻ
Tổng số tiền: 300 trẻ x 12000= 3600000 đồng.
+ Điểm Trung tâm: 204 trẻ x 12000= 2448000 đồng.
+ Điểm Đồng cấm; 74 trẻ x 12000= 880000 đồng.
+ Điểm Vân động: 22 trẻ x 12000= 264000 đồng.