Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/5/2019

Tài chính công khai ngày 15/5/2019

Tổng số xuất ăn: 256 x 13.500 = 3.456.000đ

Trung tâm: 191 x 13.500 = 2.578.500đ

Đồng cấm: 65 x 13.500 = 877.500đ