Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 16/01/2020

Tài chính công khai ngày 16/01/2020

Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 205 x 13.500 = 2.767.500đ
Đồng cấm: 41 x 13.500 = 553.500đ