Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/03/2019

Tài chính công khai ngày 18/03/2019

Tài chính công khai ngày 14/03/2019
Tổng số xuất ăn: 254 x 13.500 = 3.361.0500đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.416.500đ
Đồng Cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ