Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/06/2020

Tài chính công khai ngày 18/06/2020

Tổng số xuất ăn: 260 x 13.500 = 3.510.000đ
Trung tâm: 215 x 13.500 = 2.902.500đ
Đồng cấm: 45 x 13.500 = 607.500đ