Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 18/12/2019

Tài chính công khai ngày 18/12/2019

Tổng số xuất ăn: 241 x 13.500 = 3.253.500đ
Trung tâm: 173 x 13.500 = 2.335.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ