Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 19/04/2019

Tài chính công khai ngày 19/04/2019

Tổng số xuát ăn: 266 x 13.500 = 3.591.000đ

Trung tâm:196 x 13.500 = 2.646.000đ

Đồng cấm; 70 x 13.500 = 945.000đ