Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 19/10/2020

Tài chính công khai ngày 19/10/2020

Tổng số xuất ăn: 237 x 15.500 = 3.673.500đ