Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 21/10/2019

Tài chính công khai ngày 21/10/2019

Tổng số xuất ăn: 245 x 13.500 = 3.307.500đ
Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.00đ
Đồng cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ