Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 21/10/2020

Tài chính công khai ngày 21/10/2020

Tổng soos xuất ăn: 229 x 15.500 = 3.549.500đ