Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 23/06/2020

Tài chính công khai ngày 23/06/2020

Tổng số xuất ăn: 268 x 13.500 = 3.618.000đ
Trung tâm: 224 x 13.500 = 3.024.000đ
Đồng cấm : 44 x 13.500 = 594.000đ