Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/06/2020

Tài chính công khai ngày 25/06/2020

Tổng số xuất ăn: 265 x 13.500 = 3.577.500đ
Trung tâm: 222 x 13.500 = 2.997.000đ
Đồng cấm: 43 x 13.500 = 580.500đ