Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/10/2019

Tài chính công khai ngày 25/10/2019

Tổng số xuất ăn: 251 x 13.500 = 3.388.500đ
Trung tâm: 183 x 13.500 = 2.470.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ