Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 25/12/2019

Tài chính công khai ngày 25/12/2019

Tổng số xuất ăn: 236 x 13.500 = 3.186.000đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng cấm: 61 x 13.500 = 823.500đ