Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 26/05/2020

Tài chính công khai ngày 26/05/2020

Tổng số xuất ăn: 252 x 13.500 = 3.402.000đ
Trung tâm: 207 x 13.500 = 2.794.500đ
Đồng cấm:45 x 13.500 = 607.500đ