Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 27/09/2019

Tài chính công khai ngày 27/09/2019

Tổng số xuất ăn: 248 x 13.500 = 3.348.000đ
Trung tâm: 178 x 13.500 = 2.403.000đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ