Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 28/02/2019

Tài chính công khai ngày 28/02/2019

Tài chính công khai ngày 28/02/2019
Tổng số xuất ăn: 246 x 13.500 = 3.321.000đ
Trung tâm: 179 x 13.500 = 2.416.500đ
Đồng Cấm: 67 x 13.500 = 904.500đ