Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 28/09/2020

Tài chính công khai ngày 28/09/2020

Tổng số xuất ăn: 205 x 15.500 = 3.177.500đ