Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 29/05/2020

Tài chính công khai ngày 29/05/2020

Tổng số xuất ăn: 266 x 13.500 = 3.591.000đ
Trung tâm: 220 x 13.500 = 2.970.000đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ