Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 3/10

Tài chính công khai ngày 3/10

Tổng số trẻ ra lớp: 278 trẻ.
+ Điểm Vân Động: 20 trẻ x 12 000 đồng = 240 000 đồng.
+ Điểm Đồng Cấm: 65 trẻ x 12 000 đồng = 780 000 đồng.
+ Điểm Trung Tâm: 193 trẻ x 12 000 đồng = 2 316 000 đồng.