Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 30/06/2020

Tài chính công khai ngày 30/06/2020

Tổng số xuất ăn: 266 x 13.500 = 3.591.000đ
Trung tâm: 219 x 13.500 = 2.956.500đ
Đồng cấm: 47 x 13.500 = 634.500đ