Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 30/10/2019

Tài chính công khai ngày 30/10/2019

Tổng số xuất ăn: 257 x 13.500 = 3.469.500đ
Trung tâm: 188x 13.500 = 2.538.000Đ
Đồng cấm: 69 x 13.500 = 931.500đ