Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày08/10/2020

Tài chính công khai ngày08/10/2020

Tổng số xuất ăn: 229 x 15.500 = 3.549.500đ