Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày15/11/2019

Tài chính công khai ngày15/11/2019

Tổng số xuất ăn: 247 x 13.500 = 3.334.500đ
Trung tâm: 177 x 13.500 = 2.389.500đ
Đồng cấm: 70 x 13.500 = 945.000đ