Xuất bản thông tin

Trường mầm non Nguyễn Huệ phân công trực bão Sarika (bão số 7)

Trường mầm non Nguyễn Huệ phân công trực bão Sarika (bão số 7)


 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

             Số: 44/TMN-NH

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày  18  tháng  10  năm 2016   

Thông báo trực bão Sarika (bão số 7)

 

Thực hiện công văn số 2636/SGDĐT-VP ngày 17/10/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND thị xã Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarike (bão số 7).

    Công văn số 938/PGDĐT ngày 17/10/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (bão số 7).

    Để chủ động trong việc đối phó với cơn bão số 7, Phòng GD&ĐT Đông Triều đề nghị các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã lưu ý một số việc như sau:

    Trường mầm non Nguyễn Huệ phân công trực bão Sarika (bão số 7) đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Điểm trường

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Điểm trung tâm

 

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thu Huệ

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Văn Thủy

Hiệu trưởng

Kế toán

Hành chính

Y tế

Bảo vệ

0968.566.269

0983.354.998

0979.570.866

0978.820.911

01692.829.336

2

Điểm Đồng Cấm

Lê Thị Làn

Phạm Thị Vân

Nguyễn Thị Luyến   

 

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Bảo vệ

 

 

01696.859.688

01216.404.577

01672.186.758

 

3

Điểm Vân Động

Nguyễn Thị Ly

Trần Thị Hoan

Nguyễn Văn Hải

 

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

Bảo vệ

 

01232.155.882

01663.143.986

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c có tên thực hiện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

     ( đã ký)

 

Nguyễn Thị May