tài chính công khai ngày 07/11/2023

Tổng số suất ăn: 232 suất x 18.500 = 4.292.0001đ

Nhà trẻ: 44 suất x 18.500 = 814.000đ

Mẫu giáo: 188 suất x 18.500 = 3.478.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu