tài chính công khai ngày 17/11/2023

Tổng số suất ăn: 210 suất x 18.500 =3.885.000đ

Nhà trẻ: 33 suất x 18.500 = 610.500đ

Mẫu giáo: 177 suất x 18.500 = 3.274.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu