Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 11/ 2014

Chương trình công tác tháng 11/ 2014


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

Số: 71 /TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày  04 tháng 11 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

                                                                                 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

    1.Tổ chức thi giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

    2. Thi văn nghệ các nhóm lớp .

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

  1.  

 Duy trì công tác phát triển giáo dục - duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 92% trở lên .

CB,GV,BGH

  1.  

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ 11 – tuần 14.

CBGV,NV

14- 15

 Thi giảng

BGH -  GV,NV

18- 19

 Thi văn  nghệ các  nhóm lớp – Chúc mừng cựu giáo chức xã

CB PTCM, GVCN

20

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

CBGV,NV

22- 30

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

BKTNBTH

29

Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11

CBGV,NV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

(đã ký)

 

 

Hồ Thị Yến