Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 11/2015

Chương trình công tác tháng 11/2015


PHÒNG GD & ĐT TX  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

          Số:   61 /TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Nguyễn Huệ, ngày  04 tháng 11 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

                                                                                 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

    1.Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, trang trí lớp

    2. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  

* Lịch cụ thể :                     

               

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02 -31

 Duy trì công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95 % trở lên .

CB,GV,BGH

7/11

 Họp hội đồng, triển khai công tác tháng

 

CBGV,NV

02- 31

 Triển khai thực hiên  hoạt động chuyên môn  theo chương trình tuần từ  tuần  – tuần 12

 

BGH -  GV,NV

13- 14

 Thi trang trí lớp và làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

CB PTCM, GVCN

 

6- 17

Dự giờ các lớp theo lịch

BGH, Tổ CM

 

20/11

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

CBGV,NV

23- 27

Kiểm tra các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

BKTNBTH

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

    -  PGD&ĐT Đông Triều

    - LưuVP

HIỆU TRƯỞNG

  

 

( đã ký)

 

 

 Hồ Thị Yến