Asset Publisher

Chương trình công tác Tháng 11/2016

Chương trình công tác Tháng 11/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

Số: 54/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

      - Tổ chức Chuyên đề: "Dinh dưỡng của bé"

     - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 31/11

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo chuyên cần đạt 95% trở lên..

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01- 30/11

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn theo chương trình tuần thứ 9 - 12.

- CBPTCM. 

06 – 31/11

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

BGH, GV

12 - 18/11

- Tổ chức thao giảng

- CBPTCM. 

23 - 24/11

- Tổ chức chuyên đề  Dinh dưỡng cho bé trong trường Mầm non

- CBPTCM

18 - 20/11

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- BGH-BCH Công đoàn

25 - 27/11

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- BKTNBTH

 

28 - 30/11

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 12.

- BGH- CĐ- CM.

 

      

Nơi nhận:

          Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

           Lưu VT.

Hiệu trưởng

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May