Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12/2016

Chương trình công tác tháng 12/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 

                     Số: 70/TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:           

1. Họp Hội đồng, họp chuyên môn
2.Tổ chức Hội bồi dưỡng chuyên môn tham dự hội thi GV giỏi cấp thị xã.
3. Tổ chức hoạt động: ứng dụng phòng học thông minh trong đổi mới PP dạy học
4. Kiểm tra nội bộ trường học

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01- 5/12

Họp hội đồng, họp chuyên môn CB,GV,NV

Đón đoàn kiểm tra VSATTP

- CBPTCM – GV, CD, y tế,

06- 8/12

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn Tập thể giáo viên,

- CBPTCM. 

12 - 18/12

Kiểm tra nội bộ trường học Hội đồng nhà trường

- CBPTCM

21-25/12

Tổ chức chuyên đề: "Ứng dụng phòng học thông minh trong đổi mới PP dạy học" PHT phụ trách chuyên môn.

BGH, GV

20- 24/12

- Tham dự Hội thi GV giỏi cấp thị xã 
 

- CBPTCM

28-29/12

Dự Hội thi chế biến dinh dưỡng: "Tiệc bupfe chào năm mới" cấp thị xã BGH, GV các tổ chuyên môn
 

- BGH- GV các tổ chuyên môn
 

      

Nơi nhận:

          Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

           Lưu VT.

Hiệu trưởng

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May