Asset Publisher

Chương trình công tác Tháng 4/2017

Chương trình công tác Tháng 4/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

           Số: 25/TB-MNNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nguyễn Huệ, ngày 03 tháng 4  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4 năm 2017

 

1. Trọng tâm:   

          - Tổ chức các hoạt động chuyên môn, tổng kết đánh giá thực hiện các chuyên đề;.

        - Hội thi: "Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường

2. Lịch cụ thể :     

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 – 30/4

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- CBPTCM - GVPTcác lớp.

01 – 29/4

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ  29 – 32

- CBPTCM. 

05/4

  -Đón đoàn kiểm tra VSATTP

- CBPTCM

- CD,GV các khối lớp

20 – 22/4

- Tổ chức "Hội thi Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường

- CBPTCM

- GV các khối lớp

24 – 27/4

- Kiểm tra nội bộ trường học

- BKTNBTH

01/4/2017

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 4

- BGH- CĐ- CM.

                                                                                           

                                                                                               Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                   ( đã ký)

 

 

                                                                                            Nguyễn Thị May