Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 9/2015

Chương trình công tác tháng 9/2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN  NGUYỄN HUỆ

          Số: 41/TrMN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Đông Triều, ngày  05 tháng  9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

                                                                                                    

 

* Trọng tâm công tác tháng 9./2015:

- Khai giảng năm học mới 2015 – 2016 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp.

- Xây dựng kế hoạch – duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

           

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/9

 

-  Tập huấn công nghệ thông tin

- CBGV, NV

05/9

-  Khai giảng năm học mới 2015 – 2016  ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

- Toàn trường

07/9 -30/9

-  Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 1  – tuần 5.

 

Toàn trường

15-20/9

 - Cân đo, theo dõi sức khỏe cho trẻ trên biểu đồ lẩn 1.

- Khám sức khỏe lần 1. 

 

- Nhân viên y tế.

15-25/9

-  Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

 

- CBQL, CBGV

30/9

-Họp đánh giá công tác tháng 9.

- CBQL, CBGV

 Nơi nhận:                                                  

-PGD&ĐT Đông Triều

- LưuVP

 

HIỆU TRƯỞNG

  

( đã ký )

 

Hồ Thị Yến