Asset Publisher

Chương trình công tác Tháng 9/2016

Chương trình công tác Tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Số: 35/TB-TrMN

               Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 9  năm 2016

                                                                   

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

 

 

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:      

       - Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường     

       - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch;

  • Xây dựng và  duyệt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

05/09

- Khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH - GVPTcác lớp.

06- 30/09

-  Tuyên truyền tốt công tác huy động trẻ ra lớp.

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 2.

- Tổ chức Tết trung thu cho các cháu,

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chương trình GDMN.

 

- CBPTCM. 

15 - 25/09

- Triển khai họp phụ huynh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

- BGH + Công đoàn

15 – 18/9

- Cân, đo theo dõi sức khỏe cho trên biểu đồ trẻ lần 1.

- CBPTCM -  Y tế - GVPT các lớp.

03/10

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

- BGH- CĐ- CM.

                                                                                 

 

 

Nơi nhận:

      - CBGVNV trường(t/h);

- Cổng TTĐT Trường;

      - Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị May