Asset Publisher

Công khai dự toán thu - chi năm 2014.

Công khai dự toán thu - chi năm 2014.


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

                                              Biểu số 2

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2014

 

                                                                                                                                                          ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

2.363.550.000

 

I

Tổng dự toán NSNN cấp

2.149.250.000

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

85.000.000

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

85.000.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

129.300.000

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

Chăm sóc bán trú

129.300.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.363.550.000

 

I

Loại…, khoản…

2.363.550.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.101.550.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

187.000.000

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

75.000.000

 

4

Chi khác

 

 

II

Loại…, khoản…

 

 

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Hồ Thị Yến