Asset Publisher

Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014

Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

                                                 Biểu số 3

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 NĂM : 2014

 

                                                                                                                                                      ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

2.363.550.000

2.363.550.000

I

Tổng dự toán NSNN cấp

2.149.250.000

2.149.250.000

1

Thu phí, lệ phí

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

-

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

-

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

-

 

 

 

-

4

Thu sự nghiệp khác

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

-

II

Số thu nộp NSNN

85.000.000

85.000.000

1

Phí, lệ phí

 

-

 

Học phí

85.000.000

85.000.000

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

-

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

-

III

Số được để lại chi theo chế độ

129.300.000

129.300.000

1

Phí, lệ phí

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

-

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

-

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

-

3

Thu viện trợ

 

-

 

 

 

-

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

-

 

Chăm sóc bán trú

129.300.000

129.300.000

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.363.550.000

2.363.550.000

I

Loại…, khoản…

2.363.550.000

2.363.550.000

 

Chi thanh toán cá nhân

2.101.550.000

2.101.550.000

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

187.000.000

187.000.000

 

Chi mua sắm, sửa chữa

75.000.000

75.000.000

 

Chi khác

 

-

II

Loại…, khoản…

 

-

 

 

 

-

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

-

 

Chi thanh toán cá nhân

 

-

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

-

 

Chi mua sắm, sửa chữa

 

-

 

Chi khác

 

-

 

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Hồ Thị Yến