Asset Publisher

công khai tài chính ngày 20/09

công khai tài chính ngày 20/09

Tổng số trẻ ra lớp: 282 trẻ
+ Điểm Đồng Cấm: 69 trẻ x 12000 đồng= 828000 đồng.
+ Điểm Vân Động: 22 trẻ x 12000 đồng= 264000 đồng
+ Điểm Trung Tâm: 191 trẻ x 12000 đồng= 2292000 đồng.