Asset Publisher

Công khai thông tư 21

Công khai thông tư 21


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

                                              Biểu số 2

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2017

 

                                                                                                                                                          ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

3.133.089.200

 

I

Tổng dự toán NSNN cấp

2.791.670.000

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

141.350.000

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

141.350.000

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

200.069.200

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

Chăm sóc bán trú

200.069.200

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.791.670.000

 

I

Loại…, khoản…

2.791.670.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.250.382.200

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

271.180.400

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

200.850.000

 

4

Chi khác

69.257.400 

 

II

Loại…, khoản…

 

 

 

 

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

Ngày 20 tháng 09 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

                                                 Biểu số 3

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

 NĂM : 2017

 

                                                                                                                                                      ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

A

Quyết toán thu

3.133.089.200

3.133.089.200

I

Tổng dự toán NSNN cấp

2.791.670.000

2.791.670.000

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

 

 

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

141.350.000

141.350.000

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

141.350.000

141.350.000

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

200.069.200

200.069.200

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

Chăm sóc bán trú

200.069.200

200.069.200

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

2.791.670.000

2.791.670.000

I

Loại…, khoản…

2.791.670.000

2.791.670.000

 

Chi thanh toán cá nhân

2.250.382.200

2.250.382.200

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

271.180.400

271.180.400

 

Chi mua sắm, sửa chữa

200.850.000

200.850.000

 

Chi khác

69.257.400 

69.257.400 

II

Loại…, khoản…

 

-

 

 

 

-

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

-

 

Chi thanh toán cá nhân

 

-

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

-

 

Chi mua sắm, sửa chữa

 

-

 

Chi khác

 

-

 

 

Ngày 20 tháng 09 năm 2017

Thủ trưởng đơn

 (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May