Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12 năm học 2012 -2013

Lịch công tác tháng 12 năm học 2012 -2013


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

Số:4 3 / KH- MNNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 04 tháng 12 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

* Nhiệm vụ trọng tâm:    

  - Duy trì sĩ số trẻ đến lớp

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng .

- Khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ .

- Hoàn thiện phổ cập

 - Tổ chức chuyên đề "Bé mầm non với Đồng dao, Ca dao, Dân ca Việt Nam" cấp trường và cấp cụm.

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam  ngày  hội quốc phòng toàn dân  22/12;  

Thời gian

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-31/12/2012

Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

 CBPTCM - GV chủ nhiệm các lớp.

01- 31/12/2012

Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 14 - 17 .

 CBPTCM

18- 26/12/2012 

Triển khai thực hiện chuyên đề: “Bé mầm non với Đồng dao, Ca dao, Dân ca Việt Nam” cấp trường và cụm.

CBPTCM - GVPTcác lớp

14 - 20/12/2012

Tổ chức cân,  theo dõi sức khoẻ cho trẻ lần 2.

CBPTCM - GVPTcác lớp

5 - 31/12/2012

 

Kiểm tra toàn diện  2 lớp 3 tuổi và 4 tuổi  dự giờ các nhóm lớp.

 

BGH - tổ trưởng CM

17 - 22/12/2012

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

CM- Công đoàn

24 - 29/12/2012

Hoàn thiện hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2012.

CBPTCM

28-31/12/2012

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  

BGH, GV 

                                                                                  Hiệu trưởng

 

 

                        

                                                                                                Hồ Thị  Yến