Asset Publisher

Lịch công tác tháng 9.2019

Lịch công tác tháng 9.2019


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

 
   

Số: 41/TB-MNNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Nguyễn Huệ, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09/2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:      

      - Khai giảng năm học mới 2019-2020 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

      - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

     - Tổ chức tết trung thu

   

Thời gian

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

05/9

     Khai giảng năm học mới 2019-2020 và  ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

  BGH – GVPT

các lớp

06- 30/9

     Tổ chức hoạt động chuyên môn theo chương trình thời khóa biểu tuần thứ 1-3.

 CBPTCM, GVPT các lớp 

16/9

     Tham gia xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020.

 BGH – Công đoàn

17 – 19

     Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ trên biểu đồ lần 1.

CBPTCM – Y tế - GVPT các lớp

13/9

Tổ chức tết trung thu

  BGH – CĐ – CM, GV

27-29/9

   Kiểm tra nội bộ trường học

 Tổ kiểm tra

 

30/9

   Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9.

  BGH, CĐ, CM

 

 

      

Nơi nhận:              

          Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

          Cổng thông tin điện tử

          Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Thị May