Asset Publisher

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2015.

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2015.


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

          Số: 18/ BC – TrMN

   V/v Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Nguyễn Huệ, ngày 24 tháng 4 năm 2015

                         

                               Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều.

         

               Thực hiện công văn số: 249/PGD&ĐT của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc " Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015", Trường MN Nguyễn Huệ xây dựng Lịch trực dịp lễ như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Ngày trực

 

1

 

Hồ Thị Yến

Hiệu trưởng

0975.109.705

Ngày 28/4/2015

2

Lê Thị Làn

 

Phó hiệu trưởng

01696.859.688

Ngày 29/4/2015

3

Nguyễn Thị Ly

 

Phó hiệu trưởng

01232.155.882

Ngày 30/4/2015

4

Nguyễn Thị Quế

 

Phó hiệu trưởng

01677.567.306

Ngày 01/5/2015

5

Hồ Thị Yến

 

Hiệu trưởng

0979.109.705

Ngày 02/5/2015

6

Nguyễn Thị Ly

 

Phó hiệu trưởng

01232.155.882

Ngày 03/5/2015

 

                 Trong các ngày nghỉ dịp lễ, có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CB, GV, NV liên hệ trực tiếp với Ban giám hiệu, nhân viên theo lịch được phân công trên.

                 Trường MN Nguyễn Huệ trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT TX Đông Triều.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Cổng TTĐT Ngành

-Lưu: VT, TH

                 HIỆU TRƯỞNG

 

                         ( đã ký)

 

 

                      Hồ Thị Yến