Asset Publisher

Lịch trực tết Bính thân năm 2016

Lịch trực tết Bính thân năm 2016


 

PHÒNG GD & ĐT  THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 06 /TMN-NH                                                                       Nguyễn Huệ, ngày  01  tháng  02  năm 2016  

V/v: Phân công lịch trực Tết

Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

                          Kính gửi: Phòng Giáo dục Đào tạo Thị Xã Đông Triều

     Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều về việc báo cáo tỉnh hình Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

     Trường mầm non Nguyễn Huệ báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Bính thân 2016 của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  04/02/2016

(tức 26 tháng chạp)

Lê Thị Làn

Nguyễn Thị Ly

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

01232155882

2

05/02/2016

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Ly   

Nguyễn Thu Huệ

Phó hiệu trưởng

Hành chính

01232155882

3

06/02/2016

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Dung 

Lê Thị Làn

Kế toán

Phó hiệu trưởng

01696859688

4

07/02/2016

(tức 29 tháng chạp )

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thu Huệ

Hiệu trưởng

Hành chính

0979570866

5

 09/02/2016

(tức mùng 1 tết)

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thị Ly

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0975109705

6

10/02/2016

 tức mùng 2  tết)

Nguyễn Thu Huệ

Nguyễn Thị Dung

Hành chính

Kế toán

0979570866

7

11/02/2016

( tức mùng 3 tết)

Hồ Thị Yến

Nguyễn Thị Ly

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0975109705

 

8

12/02/2016

( tức mùng 4 tết)

Lê Thị Làn

Nguyễn Thị Dung

Phó hiệu trưởng

Kế toán

01696859688

9

13/02/2016

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Ly

Lê Thị Làn

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

01696859688

Trường mầm non Nguyễn Huệ trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c có tên thực hiện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hồ Thị Yến