Asset Publisher

Lịch trực tết nguyên đán 2020

Lịch trực tết nguyên đán 2020


Thông báo lịch trực tết Canh tý 2020

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 08/TB-MNNH

Nguyễn Huệ, ngày  17  tháng  01  năm 2020

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

          Thực hiện Công văn số 30/PGD&ĐT ngày 16/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều Về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Canh tý năm 2020;

Trường Mầm non Nguyễn Huệ báo cáo lịch trực Tết Âm lịch Canh tý 2020 của cán bộ, giáo viên trực tết  tại trường như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

1

20/01/2020

( 26 tết)

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Lương

Hiệu trưởng

Kế toán

0918670889

0964811928

2

21/01/2020

( 27 tết)

Nguyễn Thị Út Thêm

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

NV y tế

0981285121

0977923417

3

22/01/2020

( 28 tết)

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0832155882

0964811928

4

   23/01/2020

( 29 tết)

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0832155882

0964811928

5

 24/01/2020

( 30 tết)

Nguyễn Thị Út Thêm

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

NV y tế

0981285121

0977923417

6

25/01/2020

 ( mùng 1 tết)

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Lương

Hiệu trưởng

Kế toán

0918670889

0964811928

7

26/01/2020

( mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Út Thêm

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

NV y tế

0981285121

0977923417

8

27/01/2020

( mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0832155882

0964811928

9

28/01/2020

 (Mùng 4 tết)

Nguyễn Thị May

Lê Thị Thu

Hiệu trưởng

Kế toán

0918670889

0977923417

10

29/01/2020

(Mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0832155882

0964811928

11

30/01/2020

( mùng 6 tết)

Nguyễn Thị Út Thêm

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

NV y tế

0981285121

0977923417

        Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần chỉ đạo, giải quyết các đơn vị  liên hệ trực tiếp với các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên trường theo lịch được phân công trên.

Trường mầm non Nguyễn Huệ trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBNDN xã

- Lưu: VT.

           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           Nguyễn Thị May