Asset Publisher

Phân công Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona

Phân công Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/KH-MNNH

                 Nguyễn Huệ, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

 

          Thực hiện  Công văn hỏa tốc số 159/SGD ĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 1956-CV/TU ngày 31/01/2020 của Thị ủy Đông Triều; sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Thị ủy Đông Triều tại cuộc họp ngày 31/01/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; công văn số 50/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Công văn số 54/PGD&ĐT ngày 31/01/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Trường Mầm non Nguyễn Huệ  xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

          Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, Trường mầm non Nguyễn Huệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tổ công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Gồm các ông bà có tên sau:

 

1

Bà Nguyễn Thị May

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban

2

Bà Nguyễn Thị Út Thêm

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban

3

Nguyễn Thị Ly

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban

3

Lê Thị Thu

- NV Y tế

- Ủy viên thường trực

4

Bà Nguyễn Thị Lương

- Tổ trường tổ HC-KT

- Ủy viên

5

Bà Phạm Thị Vân

- GV – CTCĐ

- Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hồng

- GV - BTĐTN

- Ủy viên

7

Nguyễn Thị Nhung

- GV - TTCM

- Ủy viên

8

Đặng Thị Hiền

- GV - TTCM

- Ủy viên

9

Ông Nguyễn Văn Thủy

- Bảo vệ

- Ủy viên

10

Bà Nguyễn Thị Luyễn

- Bảo vệ

- Ủy viên

11

Bà Nguyễn Thị Định

- Lao công

- Ủy viên

12

GVCN của 11 nhóm lớp

-GVCN 11 nhóm lớp

- Ủy viên

 

 

Điều 2: Tổ công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Căn cứ chức trách nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện kế hoạch, tuân theo phương án, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Tổng hợp tình hình và diễn biến về bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Ban giám hiệu, các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên (c/đ);

- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị May