Asset Publisher

Phân công cán bộ, nhân viên trường mầm non Nguyễn Huệ Trực Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

Phân công cán bộ, nhân viên trường mầm non Nguyễn Huệ Trực Tết Nguyên đán Tân sửu 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/TB-MNNH

        Nguyễn Huệ, ngày  31 tháng  01  năm 2021

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

THÔNG BÁO

Phân công cán bộ, nhân viên trường mầm non Nguyễn Huệ

Trực Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

Thực hiện công văn số 68/PGD&ĐT Đông Triều ngày 26/01/2021 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để đảm bảo công tác của cơ quan và xử lý trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu 2021. Trường Mầm non Nguyễn Huệ báo cáo phân công cán bộ, nhân viên Trường MN Nguyễn Huệ thường trực giải quyết công việc cụ thể sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

1

10/02/2021

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Lương

Hiệu trưởng

Kế toán

0968566269

0964811928

2

11/02/2021

Hoàng Thị Bích Thược

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

NV y tế

0368808848

0977923417

3

12/02/2021

Nguyễn Thị Út Thêm

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0981285121

0964811928

4

13/02/2021

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Lương

Hiệu trưởng

NV y tế

0968566269

0977923417

5

14/02/2021

Hoàng Thị Bích Thược

Lê Thị Thu

P. Hiệu trưởng

Kế toán

0368808848

0964811928

6

15/02/2021

Nguyễn Thị Út Thêm

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

NV y tế

0981285121

0977923417

7

16/02/2021

Nguyễn Thị May

Lê Thị Thu

Hiệu trưởng

Kế toán

0968566269

0964811928

8

17/02/2021

Hoàng Thị Bích Thược

Nguyễn Thị Lương

P.Hiệu trưởng

NV y tế

0368808848

0977923417

9

18/02/2021

Nguyễn Thị Út Thêm

Lê Thị Thu

P.Hiệu trưởng

Kế toán

0981285121

0964811928

          Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có công việc phát sinh đột xuất cần chỉ đạo, giải quyết các đơn vị  liên hệ trực tiếp với các đồng chí cán bộ quản lý, nhân viên trường theo lịch công tác trên. Trường mầm non Nguyễn Huệ trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo để các đơn vị thuận tiện liên hệ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng TTĐT của Trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị May