Asset Publisher

Phân công lịch trực hè 2018-2018

Phân công lịch trực hè 2018-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/KH-TrMN

          Nguyễn Huệ,  ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU TRỰC HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019

 

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch làm việc tháng 6, 7 năm 2019 của Ban giám hiệu;

          Trường Mầm non Nguyễn Huệ lập kế hoạch trực trường trong thời gian hè kể từ ngày 02/6/2019 đến 30/7/2019 cụ thể như sau:

  1. Thời gian trực
  • Trực từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần
  • Buổi sang từ 07h30 phút đến 11h30
  • Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30

          -     Lịch trực cụ thể như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian trực

Số ĐT

1

Nguyễn Thị May

Nguyễn Thị Lương

Hiệu trưởng

Kế toán

01/6/2019 đến 20/6/2019

0968566269

2

Nguyễn Thị Ly

Lê Thị Thu

Phó HTCM

NV – Y tế  

21/6/2019 đến 10/7/2019

0981285121

3

Nguyễn Thị Út Thêm

Nguyễn Thị Lương

Phó HTBT

Kế toán

11/7/2019 đến 30/7/2019

0832155882

 

  1. Nội dung công việc:

 - Xử lý công văn đến, công văn đi, theo nhiệm vụ được giao, công việc của nhà trường theo kế hoạch của hiệu trưởng.

  - Xử lý các công việc trong thẩm quyền cho phép.
          Trên đây, là kế hoạch trực hè của Ban giám hiệu trường Mầm non Nguyễn Huệ  năm học 2018 - 2019.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Lưu VT;

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 Nguyễn Thị May