Asset Publisher

tài chính công khai 10/01/2019

tài chính công khai 10/01/2019

Tổng số xuất ăn: 229 x 13.500 = 3.091.500đ
Trung tâm: 170 x 13.500 = 2.295.000đ
Đồng cấm: 59 x 13.500 = 796.500đ