Asset Publisher

tài chính công khai 21/01/2019

tài chính công khai 21/01/2019

Tổng số xuất ăn: 216 x 13.500 = 2.916.000đ
Trung tâm: 154 x 13.500 = 2.079.000đ
Đồng cấm: 62 x 13.500 = 837.000đ