Asset Publisher

tài chính công khai 22/01/2019

tài chính công khai 22/01/2019

Tổng số xuất ăn: 243 x 13.500 = 3.280.500đ
Trung tâm: 175 x 13.500 = 2.362.500đ
Đồng cấm: 68 x 13.500 = 918.000đ