Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 01/06/2020

Tài chính công khai ngày 01/06/2020

Tổng số xuất ăn: 268 x 13.500 = 3.618.000đ
TRung tâm: 222x 13.500 = 2.997.000đ
Đồng cấm: 46 x 13.500 = 621.000đ